Všeobecné obchodné podmienky

Úvod

Cestovná agentúra Palmtour s.r.o, Jilemnického 4004/2, 036 01 Martin. Prevádzkovateľ elektronického obchodu www.palmtour.sk (ďalej Palmtour) predáva zájazdy a poistenie zmluvne podpísanými cestovnými kanceláriami a v zmysle Zákona o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr.

Zájazdy, ktoré predávame sú zájazdmi cestovných kancelárií v cenách a za podmienok stanovených vo Všeobecných zmluvných podmienkach. Palmtour ponúka k zájazdom cestovné poistenie za podmienok stanovených zmluvnou poisťovňou.

Objednávka

Každý kto navštívi doménu www.palmtour.sk môže poslať nezáväznú objednávku. Po prijatí nezáväznej objednávky Palmtour si overí či je Vami vybraný zájazd voľný. Palmtour má právo odmietnuť objednávku, v prípade že neboli vyplnené údaje ktoré sú uvedené v objednávke.

Po úspešnej rezervácií je zákazníkovi poslaná zmluva o obstaraní zájazdu s pokynmi na úhradu e-mailom alebo poštou. Termíny pre zaplatenie dovolenky sú pre zákazníka záväzné. Palmtour nie je zodpovedná za následky oneskorenej platby.

Objednávka sa stáva platnou po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami.

Platba

Zákazník, ktorý si zájazd objedná minimálne 3 mesiace pred uskutočnením zájazdu zaplatí zväčša 50% ceny z celkovej ceny zájazdu a potom minimálne mesiac pred odchodom na dovolenku doplatí celkovú cenu zájazdu.

Zákazník uhrádza platbu za zájazd na účet Palmtour, následne Palmtour prevedie úhradu zákazníka na účet zmluvne podpísanej cestovnej kancelárie.

Last Minute zájazd zákazník hradí zájazd v plnej výške a to ako jeden mesiac pred uskutočnením zájazdu. Last Minute zájazd zákazník uhradí na účet Palmtour.

Všetky doklady potrebné na vycestovanie na dovolenku vystaví Palmtour alebo cestovná kancelária. Všetky doklady pre vycestovanie musia byť zákazníkovi doručené týždeň pred odchodom. Letenky môžu byť zákazníkovi doručené až na letisku.

Storno zájazdu

Zákazník je oprávnený stornovať zájazd podľa podmienok ustanovených cestovou kanceláriou alebo pokiaľ nezaplatil zálohu za objednaný zájazd.

Osobné údaje

Niektoré údaje (predovšetkým meno, priezvisko, bydlisko) Vami poskytnuté pri využívaní tohto serveru a služieb cestovnej agentúry Palmtour s.r.o., sú osobnými údajmi podľa zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. My si dôvernosť vašich osobných údajov uvedomujeme a prehlasujeme, že s nimi budeme nakladať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Cestovná agentúra Palmtour s.r.o. spracováva Vami poskytnuté osobné údaje po dobu neurčitú, do odvolania súhlasu daného zákazníkom. Ten má právo svoj súhlas kedykoľvek písomne alebo e-mailom na info@palmtour.sk odvolať a cestovná agentúra údaje bez zbytočného odkladu zlikviduje.

Cestovná agentúra Palmtour s.r.o. prehlasuje, že všetky Vaše údaje považuje za vysoko dôverné a použije ich iba pre vlastnú potrebu v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov k zlepšeniu svojich služieb, k obchodným a marketingovým účelom Cestovnej agentúry Palmtour s.r.o.. Pokiaľ bude k Vašim osobným údajom mať prístup iný subjekt ako Cestovná agentúra Palmtour s.r.o. bude tak iba v rámci spolupráce na činnostiach Cestovnej agentúry Palmtour s.r.o. za účelom zlepšovania svojich služieb a k obchodným a marketingovým účelom, pričom takýto iný subjekt nesmie uvedené údaje poskytnúť inej osobe.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Niektoré údaje budú spracované i na základe zvláštneho zákona a ich poskytnutie je povinné pre uzatvorenie niektorých služieb (napr. poistenia).

Ďalšie spracovanie prebieha iba na základe zvláštneho zákona.

Vaše osobné údaje sú uložené na zabezpečenom serveri.

Podľa zákona máte kedykoľvek právo písomne žiadať Cestovnú agentúru Palmtour s.r.o. o poskytnutie informácie o tom, aké osobné údaje o Vás Cestovná agentúra Palmtour s.r.o. spracováva.